Novosti

8. studenoga 2016.

Javni natječaj

Raspisan je JAVNI NATJEČAJ o zakupu poslovnog prostora u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
 
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog Zagreb,
Trg Stjepana Radića 4
U Zagrebu, 08. studenog 2016. godine
Urudžbeni broj:2634/3-16.
 
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11, 64/15) i članaka 6. i 13. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/2012), te Odluke Upravnog vijeća o davanju prostora u zakup, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog raspisuje

                                                        JAVNI NATJEČAJ o zakupu poslovnog prostora
                                                                 u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog
 
1. Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora ukupne površine 58,60 m², a koji se sastoji od predprostora 1,63 m², predsoblja 6,18 m², sobe 20,48 m², sobe 12,78 m², sobe 8,32 m², kuhinje 3,90 m², kupaonice 4,34 m² i izbe 0,97 m².

2. Poslovni prostor daju se u zakup na određeno vrijeme na 2 (dvije) godine.

3. Početni iznos mjesečne zakupnine za navedeni prostor iznosi 2.500,00 kuna (plus PDV). Mjesečni režijski troškovi (električna energija, voda, manipulativni troškovi te svi ostali troškovi koji se odnosi na dotični poslovni prostor) nisu uračunati u iznos mjesečne zakupnine.

4. Poslovni prostor nalazi se u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, Trg Stjepana Radića 4, Zagreb.

5. Poslovni prostor namijenjen je za obavljanje sljedećih djelatnosti:
 
a. Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima;

b. Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta - agencije za promidžbu (reklamu i propagandu), - oglašavanje preko medija;
 
c. Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima - djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora), - ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima;
 
d. Pravne i računovodstvene djelatnosti - računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti;

e. Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti (fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti).

6. Prostor je nenamješten.

7. Pravo podnošenja pisane ponude za poslovni prostor imaju fizičke osobe, fizičke osobe – obrtnici, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.
 
8. Neće se razmatrati ponude: fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično), odnosno čija su dugovanja podmirena nagodbom s Gradom Zagrebom, reprogramiranjem duga ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnove zastare; fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava; pravnih osoba koje nisu solventne; fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.

9. Ponuditelj je dužan položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine na žiro račun Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, IBAN broja: HR7223600001101215048 koji se vodi kod Zagrebačke banke d.d., te dostaviti dokaz o uplati (original).

10. Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti uvezana i sadržavati: oznaku poslovnog prostora (redni broj objave, adresa); ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište, OIB (za fizičke osobe i fizičke osobe - obrtnike), odnosno naziv društva sa adresom sjedišta, OIB (za pravne osobe) i broj telefona radi kontakta; presliku osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu i fizičku osobu – obrtnika; izvornik ili ovjerenu presliku Rješenja ili Izvatka iz obrtnog registra ne starijeg od 3 mjeseca od datuma izdavanja, iz kojeg mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena (za fizičku osobu - obrtnika); izvornik ili ovjerenu presliku Rješenja ili Izvatka iz sudskog registra ne starijeg od 3 mjeseca od datuma izdavanja, iz kojeg mora biti vidljivo da je društvo registrirano za djelatnost koja je oglašena (za pravnu osobu); detaljan opis djelatnosti (specifikacija) koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti; ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, veći od oglašenog u javnom natječaju; broj žiro računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine; izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana; izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Zagreba, ovjerenu kod javnog bilježnika, ne stariju od 3 mjeseca od dana izdavanja; izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 2 ili SOL-a 2 - podaci o solventnosti ili potvrdu nadležnog tijela da nije u mogućnosti isto dostaviti, ne stariji od 3 mjeseca od datuma izdavanja, (samo za pravne osobe); dokaz o izvršenoj uplati jamčevine; za osobu koja se poziva na pravo prvenstva iz točke 22. ovog natječaja - izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane Republike Hrvatske ne starije od 3 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se dokazuje pravo prvenstva iz točke 22. ovog natječaja, izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 3 mjeseca od datuma izdavanja, o tome da nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja i ovjerenu izjavu ne stariju od 3 mjeseca od datuma izdavanja, da već jednom po provedenom javnom natječaju nije ostvarila to pravo (uvjet točke 23. ovog natječaja); dokaz kojim se dokazuje pravo prvenstva iz točke 24. ovog natječaja, ako se ponuditelj na isto poziva;

11. Ovjeravanje preslika dokumenata vrši se kod javnog bilježnika.

12. Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI“, na adresu: KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG, Zagreb, Trg Stjepana Radića 4, preporučenom pošiljkom ili neposredno na urudžbeni zapisnik, u sobu broj 120. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 16.11.2016.
 
13. Datum i vrijeme pregleda: Ponuditelji mogu razgledati prostor radnim danom od 08,00 do 16,00 za vrijeme trajanja roka za podnošenje prijava, uz prethodnu najavu na telefon 01 6121 176.

14. Povjerenstvo koje imenuje ravnatelj otvara i razmatra ponude utvrđuje ispunjavaju li ponuditelji sve uvjete iz javnog natječaja, sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda te utvrđuje i predlaže najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno ne prihvaćanje niti jedne ponude.

15. Nepravodobne i nepotpune ponude Povjerenstvo će odbaciti zaključkom.

16. Ponude će biti javno otvorene u prostorijama Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, Trg Stjepana Radića 4, soba 101, I kat, dana 21.11.2016. u 13,00 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

17. Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu.

18. Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta ovog natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

19. Ako dva ili više natjecatelja ponude za poslovni prostor, isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete ovog natječaja, Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnoga prostora, pozvat će te natjecatelje da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine.

20. Zaključak o izboru najpovoljnijeg natjecatelja za poslovni prostor, na prijedlog Povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora, donosi ravnatelj Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Na zaključak se, radi njegova preispitivanja, može izjaviti prigovor Upravnom vijeću Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u roku od 8 dana od dana dostave. U povodu preispitivanja zaključka Upravno vijeće može zaključak izmijeniti, potvrditi ili izjavljeni prigovor odbiti kao neosnovan. Zaključak o prigovoru je konačan.
 
21. Najpovoljnijem natjecatelju uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ostalim natjecateljima uplaćena jamčevina se vraća u roku 30 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja. Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu.

22. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost imaju osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

23. Osobe iz točke 22. ovog natječaja ne mogu ostvariti pravo prvenstva ako su već jednom po provedenom javnom natječaju ostvarile to pravo. Zakupnicima koji sklope ugovor o zakupu na temelju prava prvenstva iz točke 22. ovog natječaja, neće se odobriti zajednički zakup niti davanje dijela poslovnog prostora u podzakup.

24. Pravo prvenstva za davanje poslovnog prostora u zakup imaju zakupnici kojima je ugovor o zakupu raskinut na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. Ako se na pravo prvenstva za isti poslovni prostor pozivaju osobe iz točke 22. i iz ove točke Natječaja, prednost imaju osobe iz točke 22.

25. Ugovor o zakupu sklapa se s najpovoljnijim natjecateljem u roku od 15 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja. Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14).

26. Pored zakupnine, zakupnik je dužan plaćati pričuvu i sve druge troškove u svezi s korištenjem poslovnog prostora (komunalnu naknadu, troškove električne energije, kao i svaki drugi trošak koji se odnosi na dotični poslovni prostor).

27. Najpovoljniji natjecatelj za poslovni prostor dužan je prilikom sklapanja ugovora o zakupu, položiti bjanko zadužnicu u iznosu 12 mjesečnih zakupnina, kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine.

28. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika na trošak zakupnika.

29. Poslovni prostori se predaju zakupniku u stanju utvrđenom ugovorom. Za vrijeme uređenja poslovnog prostora da bi se priveo namjeni, u trajanju do tri mjeseca, zakupnik nije dužan plaćati zakupninu. Zakupnik ne ostvaruje pravo na povrat sredstava uloženih u uređenje zakupljenog prostora.


Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog
Trg Stjepana Radića 4
10 000 Zagreb