Novosti

28. studenoga 2016.

Javni natječaj

Raspisan je javni natječaj za popunjavanje radnih mjesta u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
Temeljem članka 8. Pravilnika o radu i članka 15. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove, ravnatelj Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
                                   Za popunjavanje radnog mjesta u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog:
 
 1. 1.       Naziv radnog mjesta: POGONSKI ELEKTRIČAR – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme 
Uvjeti:
 • završena srednja škola elektrotehničkog smjera (SSS).
Potrebna znanja i vještine:
 • poznavanje normi iz struke, propisa i internih akata
 • poznavanje procesa rada
 • aktivno korištenje alatima MS Office (Word, Outlook)
 • osnovno poznavanje engleskog jezika
 • sklonost timskom radu
 
Radni staž i iskustvo: jedna godina iskustva na istim ili sličnim poslovima.
Probni rad: dva mjeseca.
Broj izvršitelja: 1
 1. 2.       Naziv radnog mjesta: GLAVNI BLAGAJNIK – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
 • završena srednja škola ekonomskog ili društvenog  smjera (SSS). 
Potrebna znanja i vještine:
 • poznavanje normi iz struke, propisa i internih akata
 • dobro poznavanje propisa iz područja obračuna plaća
 • poznavanje procesa rada
 • aktivno korištenje alatima MS Office (Word, Excell, Outlook)
 • dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Radni staž i iskustvo: jedna godina na istim ili sličnim poslovima.
Probni rad: dva mjeseca.
Broj izvršitelja: 1
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te e-adresa zbog obavijesti o datumu i vremenu održavanja razgovora, odnosno testiranja), te redni broj i naziv radnog mjesta za koje se dostavlja prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta iz javnog natječaja:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)
– dokaz o završenoj školskoj  spremi (preslika  diplome ili svjedodžbe, ovisno o uvjetu stručne spreme radnog mjesta za koje se podnosi prijava)
- dokaz o ukupnom radnom stažu  i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točci a i b)
a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda ne smije biti stariji od 1 mjesec,

b)ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).
Isprave se prilažu kao neovjerene preslike, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.  Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom najkasnije do 6. prosinca 2016., na adresu: Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Trg Stjepana Radića 4, Zagreb, s naznakom: »Za javni natječaj«.
Osobe koje nisu podnijele uredne i pravovremene prijave na javni natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i njihove prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći bit će objavljeni na web-stranici  www. lisinski.hr najmanje pet dana prije datuma određenog za obavljanje razgovora.
 
Kandidati prijavljeni na javni natječaj bit će pozvani na razgovor i moguće testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
 
O datumu i vremenu održavanja razgovora kandidati će biti obaviješteni elektronskom poštom.
 
Ako kandidat ne pristupi razgovoru odnosno testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.O rezultatima izbora javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.  Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ravnatelj će obustaviti postupak po ovom natječaju.
 
                                                                                                                              RAVNATELJ
                                                                                                                        Dražen Siriščević
U Zagrebu, 28. studenog 2016. godine
Ur.broj: 3059/1-16