Novosti

30. prosinca 2015.

Javni natječaj

Za popunjavanje radnih mjesta u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
 
1. Naziv radnog mjesta: KOORDINATOR MARKETINGA I PROMIDŽBE
 
Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenih znanosti(VSS)
 • završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij od najmanje tri godine društvenog smjera (VŠS)
 
Potrebna znanja i vještine:
 • poznavanje zakonskih odredaba, normi  i propisa iz struke
 • poznavanje procesa rada
 • organizacijske sposobnosti
 • aktivno korištenje alatima MS Office (Word, Excell, Power Point, Outlook)
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje uredskog poslovanja i poslovne korespondencije
 • sklonost timskom radu.
 
Radni staž i iskustvo: jedna godina  na istim ili sličnim poslovima.
Probni rad: šest mjeseci.
Broj izvršitelja: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno
 
2. Naziv radnog mjesta: INSPICIJENT
 
Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenih ili humanističkih znanosti (VSS)
 • završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij od najmanje tri godine umjetničkog smjera (VŠS)
 • završena srednja škola društvenog ili umjetničkog smjera (SSS).
 
Potrebna znanja i vještine:
 • poznavanje normi  i propisa iz struke
 • poznavanje glazbene umjetnosti
 • poznavanje procesa rada
 • organizacijske sposobnosti
 • aktivno korištenje alatima MS Office (Word, Excell, Power Point, Outlook)
 • napredno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • sklonost timskom radu.
 
Radni staž i iskustvo: šest mjeseci na istim ili sličnim poslovima.
Probni rad: šest mjeseci.
Broj izvršitelja: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno
 
3. Naziv radnog mjesta: MAJSTOR SVJETLA
 
Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkih znanosti (VSS)
 • preddiplomski sveučilišni ili stručni studij od najmanje tri godine tehničkog smjera (VŠS)
 • srednja škola tehničkog smjera (SSS).
 
Potrebna znanja i vještine:
 • poznavanje normi  i propisa iz struke
 • poznavanje procesa rada
 • aktivno korištenje alatima MS Office (Word, Excell, Power Point, Outlook)
 • napredno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • sklonost timskom radu.
 
Radni staž i iskustvo: dvije godine na istim ili sličnim poslovima.
Probni rad: šest mjeseci.
Broj izvršitelja: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno
 
4. Naziv radnog mjesta: VODITELJ ODJELA PRAVNIH POSLOVA I LJUDSKIH POTENCIJALA
 
Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnih znanosti (VSS).
 
Potrebna znanja i vještine:
 • poznavanje zakonskih odredaba, normi i propisa iz struke
 • poznavanje procesa rada
 • organizacijske sposobnosti
 • aktivno korištenje alatima MS Office (Word, Excell, Power Point, Outlook)
 • napredno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje uredskog poslovanja i poslovne korespondencije
 • sklonost timskom radu.
 
Radni staž i iskustvo: jedna godina na istim ili sličnim poslovima.
Probni rad: šest mjeseci.
Broj izvršitelja: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te e-adresa zbog obavijesti o datumu i vremenu održavanja razgovora, odnosno testiranja). Kandidati  su u prijavi dužni navesti naziv i redni broj radnog mjesta za koji podnose prijavu. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta iz javnog natječaja:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)
– dokaz o završenoj školskoj  spremi (preslika  diplome ili svjedodžbe, ovisno o uvjetu stručne spreme radnog mjesta za koje se podnosi prijava)
- dokaz o ukupnom radnom stažu  i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točci a i b)
a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda ne smije biti stariji od 1 mjesec,
b)ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).
– dokaz o poznavanju glazbe (svjedodžba o završenoj glazbenoj školi, Muzičkoj akademiji, Pedagoškoj akademiji, učiteljskoj školi) - za radno mjesta pod rednim brojem 2  (inspicijent).
Isprave se prilažu kao neovjerene preslike, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.  Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave, na adresu: Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Trg Stjepana Radića 4, Zagreb, s naznakom: »Za javni natječaj«.
Osobe koje nisu podnijele uredne i pravovremene prijave na javni natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i njihove prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći bit će objavljeni na web-stranici  www. lisinski.hr , najmanje pet dana prije datuma određenog za obavljanje razgovora odnosno testiranja. Kandidati prijavljeni na javni natječaj bit će pozvani na razgovor i moguće testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. O datumu i vremenu održavanja razgovora odnosno testiranja kandidati će biti obaviješteni elektronskom poštom. Ako kandidat ne pristupi razgovoru odnosno testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. O rezultatima izbora javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru. Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ravnatelj će obustaviti postupak po ovom natječaju.