Novosti

16. listopada 2019.

Natječaj za zapošljavanje

Naziv radnog mjesta: RUKOVATELJ KLIMATIZACIJSKIM POSTROJENJEM
 
OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI I DATUMU RAZGOVORA S KANIDATIMA
 
Naziv radnog mjesta: RUKOVATELJ KLIMATIZACIJSKIM POSTROJENJEM
 
Redovni radni zadaci:
  • rukovanje klimatizacijskim postrojenjem i vođenje tehnološkog procesa klimatizacije
  • svakodnevno pregledavanje postrojenja i vođenje dnevnika rada
  • rad na tekućem održavanju i generalnom remontu postrojenja
  • rad na rekonstrukcijama i manjim investicijskim zahvatima
  • provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara
  • izvršavanje aktivnosti i radnji potrebnih za obavljanje prethodno opisanih poslova radnog mjesta.
Odgovornost i izvanredni zadaci:
  • odgovara za povjerena sredstva i predmete rada te za uredno, pravodobno i točno izvršavanje radnih zadataka prema pravilima struke
  • informacije koje sazna u svojem radu čuva kao poslovnu tajnu
  • obavlja druge poslove i izvanredne radne zadatke po nalogu ravnatelja u okviru svoje stručne spreme i stečenog znanja
  • odgovara voditelju Odjela tekućeg i investicijskog održavanja.
Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće u visini od 4.068,25 kn bruto, uvećan 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
 
Koeficijent: SSS 1,80 /VŠS 2,42/VSS 2,52
 
Razgovori s kandidatima održat će se u prostorijama Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, a o točnom datumu i vremenu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem e-maila.