Novosti

22. veljače 2024.

Javni natječaj za zakup poslovnih prostorija

Daje se u zakup poslovni prostor ukupne površine 126,26 m2, koji se sastoji od prostora za bistro, prostora za objedovanje, kuhinje i skladišnog prostora zatvorenoga tipa.
 
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11, 64/15,112/18) i članaka 6. i 13. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/2022), te Odluke Upravnog vijeća o davanju prostora u zakup, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog raspisuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
za zakup poslovnih prostorija u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog
  1. Daje se u zakup poslovni prostor ukupne površine 126,26 m2, koji se sastoji od:
- prostora za bistro zatvorenoga tipa za zaposlenike, korisnike prostora i izvođače sa šankom površine 51 m2 sa skladišnim prostorom iza šanka površine 4,94 m2, prostora za objedovanje zatvorenoga tipa 47,63 m2, kuhinje površine 14 m2 i skladišnog prostora uz kuhinju 8,69 m2
 
Poslovni prostori namijenjeni su za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
Svako novo uređenje prostora moguće je isključivo uz suglasnost Zakupodavca.
Poslovni prostori nalaze se u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, Trg Stjepana Radića 4, Zagreb.
 
Sve ugostiteljske usluge koje su predmet ovoga natječaja moraju biti usuglašene sa Zakupodavcem.
 
Traži se:
-  priprema i usluživanje kvalitetne hrane i pića u prostorima u zakupu
-  mogućnost catering usluge
-  povlaštene cijene (30% popusta) hrane i pića za zaposlenike Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog
-  obvezno radno vrijeme od 7 do 16 sati, odnosno do jedan sat nakon završetka bilo koje javne priredbe ili pokusa u prostorima Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, a subotom, nedjeljom i blagdanom najmanje jedan sat prije početka i dva sata nakon završetka bilo koje javne priredbe ili pokusa u prostorima Dvorane, a u skladu s važećim propisima;
 
2. Vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup:
- poslovni prostor se daje u zakup na određeno vrijeme na rok od 5 godina
 
3. Početni iznos mjesečne zakupnine:
350 (tristopedeset) eura plus PDV
Troškovi režija nisu uračunati u iznos mjesečne zakupnine.
 
4. Pravo podnošenja pisane ponude za sudjelovanje u javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe  - obrtnici državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje ugostiteljske djelatnosti zdravljaka.
 
5. Odbit će se ponude:
- fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca ili čija su dugovanja na bilo koji način otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja prijave odnosno ponude;
 
- fizičkih i pravnih osoba koje imaju dospjelu, nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu, jedinicama lokalne i područne ( regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja
 
- pravnih osoba koje nisu solventne;
 
- fizičkih ili pravnih osoba koje nisu registrirane za obavljanje oglašene djelatnosti te u drugim slučajevima neispunjavanja uvjeta javnog natječaja
 
- fizičkih osoba koje su osnivači ili ovlaštene osobe pravnih osoba koje su, prema stanju poslovnih knjiga Grada Zagreba, evidentirane kao dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih obveza prema Gradu Zagrebu i čija su dugovanja iznad 132,70 eura otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja prijave odnosno ponude.
 
- pravnih osoba kojih su osnivači ili ovlaštene osobe ujedno osnivači i /ili ovlaštene osobe pravnih osoba koje su, prema stanju poslovnih knjiga Grada Zagreba, evidentirane kao dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih obveza prema Gradu Zagrebu i čija su dugovanja iznad 132,70 eura otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja prijave odnosno ponude
Ako se nakon sklapanja ugovora o zakupu naknadnim provjerama utvrdi da su na dan otvaranja ponuda zakupnik ili s njim povezane osobe imali dugovanje opisano u ovoj točci, KDVL ima pravo raskinuti sklopljeni ugovor bez ostavljanja dodatnog roka.
 
6. Nepravodobne i nepotpune ponude će se odbaciti, a ponude koje ne ispunjavaju uvjete javnog natječaja će se odbiti.
 
7. Jamčevina iznosi 1050,00 (tisućupedeset) eura, što je trostruki iznos početnog iznosa zakupnine. Jamčevinu je potrebno uplatiti u korist Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, a na račun HR6924070001100087548  OTP  banka  BIC  OTPVHR2X, internet bankarstvom ili virmanom , najkasnije do posljednjeg dana roka prijave na natječaj. Natjecatelju čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija uplaćena jamčevina uračunat će se u zakupninu, a ostalim natjecateljima će se uplaćena jamčevina vratiti u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o najpovoljnijoj ponudi. Uplaćena jamčevina vraća se natjecatelju ako odustane od ponude najkasnije dan prije otvaranja ponuda. Uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem ponuditelju ako odustane od sklapanja ugovora o zakupu.
 
8. Izabrani natjecatelj obvezan je nakon primitka odluke, a prije sklapanja ugovora o zakupu uplatiti u korist Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog na račun HR6924070001100087548  OTP  banka  BIC  OTPVHR2X, Internet bankarstvom ili virmanom razliku iznosa uplaćene jamčevine iz prethodne točke do visine tri ponuđene zakupnine + PDV, kao jamstvo za eventualnu štetu ili neplaćenu zakupninu. Ako po prestanku ugovora prostor bude vraćen u preuzetom stanju, uzimajući u obzir promjene nastale redovitom upotrebom , zakupnina bude plaćena, iznos će se u cijelosti vratiti zakupniku. Izabrani naručitelj dužan je u istom roku predati policu osiguranja: osiguranje od odgovornosti u smislu najma prostora- najmoprimca.
 
9. Izabrani natjecatelj dužan je kao sredstvo osiguranja plaćanja na dan potpisa ugovora uručiti Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog zadužnicu obrta ili trgovačkog društva gdje će dužnik biti obrt ili trgovačko društvo zakupnik, a fizička osoba u svojstvu vlasnika obrta ili većinskog osnivača trgovačkog društva jamac platac, i to u iznosu od tri ugovorene mjesečne zakupnine + PDV, a sve kao sredstvo osiguranja redovnog podmirenja obveza zakupnika po ugovoru o zakupu.
 
10. Osobe određene zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, imaju pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, ako sudjeluju u javnom natječaju i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. Navedene osobe ne mogu ostvariti pravo prednosti ako su zakupci drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj je osnovi zakup ostvaren.
 
11. Pravo prednosti ima i zakupnik kojem je ugovor o zakupu raskinut na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, ako ispunjava uvjete natječaja i prihvati najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
 Ako se na pravo prednosti pozivaju osobe iz točke 10. i 11., prednost imaju osobe iz točke 10.
 
12. Ponuda na javni natječaj mora sadržavati:
- Ispunjeni obrazac koji je sastavni dio ovog javnog natječaja ( Prilog 1) popunjen na računalu ili ručno tiskanim slovima i vlastoručno potpisan od strane ponuditelja odnosno ovlaštene osobe ponuditelja
- presliku osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu i fizičku osobu – obrtnika;
- poslovni plan s konceptom pružanja usluga, ponudom hrane i pića, prijedlogom uređenja prostora i mogućih kulturno umjetničkih programa;
- prijedlog cijena hrane, pića i napitaka u bistrou zatvorenoga tipa za zaposlene i izvođače;
- broj žiro računa s naznakom poslovne banke kod koje je račun otvoren, za povrat jamčevine;
- ovjerenu izjavu natjecatelja fizičke osobe – obrtnika da nije osnivač ili ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe ili izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju duga pravne osobe s osnove potraživanja Grada Zagreba izdanu od gradskog upravnog tijela nadležnog za financije, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja, ako je natjecatelj fizička osoba - obrtnik osnivač ili ovlaštena osoba za zastupanje te pravne osobe, te izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju duga drugih pravnih osoba s osnove potraživanja Grada Zagreba izdanu od gradskog upravnog tijela nadležnog za financije, ne stariju od 30 dana od dana objave javnog natječaja, ako je osnivač ili ovlaštena osoba za zastupanje tih drugih pravnih osoba
- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju duga ponuditelja s osnove potraživanja Grada Zagreba izdanu od gradskog upravnog tijela nadležnog za financije, ne starije od 30 dana od objave javnog natječaja
- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava ministarstva nadležnog za financije, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja
- ispis izvatka sa službene internetske stranice odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana od dana objave javnog natječaja, odnosno izvornik ili ovjerenu presliku rješenja ili izvatka iz odgovarajućeg registra, ne stariju od tri mjeseca od objave javnog natječaja, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje ponuđene djelatnosti  i da ima najmanje 3 godina radnog iskustva u ugostiteljskoj djelatnosti;
- dokaz o solventnosti (BON-a 2 ili SOL-a 2 )
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine;
- ponuđači koji se pozivaju na pravo prednosti iz točke 10. uz ponudu trebaju dostaviti original ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojom dokazuju pravo prednosti, te dostaviti potvrdu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom odnosno drugog nadležnog tijela.  Također su dužne dostaviti potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da li su korisnici mirovine i ovjerenu izjavu da nisu zakupnici drugog poslovnog prostora neovisno po kojoj osnovi je zakup ostvaren.
- ponuđači koji se pozivaju na pravo prednosti iz točke 11. uz ponudu trebaju dostaviti dokaz kojim se dokazuje pravo prvenstva.
 
Ponuda i svi prilozi moraju biti uvezani.
 
13. Ponude za sudjelovanje u ovome javnom natječaju dostavljaju se preporučenom pošiljkom s naznakom "NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOGA PROSTORA - NE OTVARAJ" ili dostavom na adresu: Koncertna Dvorana Vatroslava Lisinskog, Zagreb, Trg Stjepana Radića 4, soba 213, u roku od 14 (četrnaest) dana od dana objave u Večernjem listu i na internetskoj stranici Dvorane.
 
14. Ponuđači mogu doći razgledati prostor u radno vrijeme tijekom trajanja roka za podnošenje prijava, uz prethodnu najavu na tel: 01/6121-176.
 
15. Ponude će biti javno otvorene u prostorijama Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, Trg Stjepana Radića 4, soba 101, I. kat, dana  8. ožujka 2024. godine u 10 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.
 
16. Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu ili poništiti ovaj javni natječaj bez obrazloženja i bez nadoknađivanja troškova izrade ponude ponuditeljima, uz povrat uplaćene jamčevine
 
17. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjene uvjete iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.  Ako dva ili više ponuđača ponude istu najvišu zakupninu, takvi natjecatelji biti će pozvani da u roku od 24 sata ponude u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine.
 
18. Najpovoljniji ponuđač dužan je preuzeti poslovni prostor, odnosno sklopiti ugovor o zakupu u roku od 30 (trideset) dana od slanja obavijesti o dodjeljivanju poslovnoga prostora. Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV.
Pored zakupnine, zakupnik je dužan plaćati i sve druge troškove vezane za korištenje poslovnoga prostora (komunalnu naknadu, troškove električne energije, kao i svaki drugi trošak koji se odnosi na konkretni poslovni prostor).
 
19. Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog i natjecatelj čija ponuda bude najpovoljnija sklopit će ugovor o zakupu u roku od 30 (trideset) dana od konačnosti odluke o najpovoljnijoj ponudi i suglasnosti Osnivača, a u suprotnom će se smatrati da je izabrani natjecatelj odustao od sklapanja ugovora. Ugovor o zakupu sklopit će se u obliku solemnizirane privatne isprave kod javnog bilježnika i sadržavat će odredbu o ovršnosti radi iseljenja i isplate.
 
20. Zakupnik je dužan u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora opremiti prostor suvremenom ugostiteljskom opremom i podnijeti zahtjev nadležnim tijelima za odobrenje početka rada, a najkasnije u roku od 30 dana od sklapanja ugovora početi s radom od kojeg trenutka teče obveza plaćanja zakupnine.
 
21. Ponuđači će biti obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda.
 
22. Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnoga prostora otvara i razmatra ponude, odnosno prijave, utvrđuje ispunjavaju li ponuditelji sve uvjete iz javnoga natječaja, sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda, te utvrđuje i predlaže najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno neprihvaćanje ni jedne ponude.
 
23. Nepravodobne i nepotpune ponude Povjerenstvo će odbaciti zaključkom.
 
24. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za poslovni prostor, na prijedlog Povjerenstva za davanje u zakup poslovnoga prostora, donosi ravnateljica Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.
 
25. Na odluku se može  izjaviti prigovor Upravnom vijeću Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u roku 8 dana od dana dostave. Izjavljeni prigovor Upravno vijeće može usvojiti, odbiti ili odbaciti. Upravno vijeće treba odlučiti o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka o prigovoru je konačna.
            Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog
 
Ur. broj: 594/1-24
Zagreb, 22. veljače 2024.