Novosti

1. srpnja 2024.

Javni natječaj za zapošljavanje

Natječaj za radno mjesto Novinar-urednik otvoren je do 15. rujna.
 
Temeljem članka 8. Pravilnika o radu i članka 15. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove, ravnatelj Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
 Naziv radnog mjesta: NOVINAR-UREDNIK – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Uvjeti:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij humanističkih ili društvenih znanosti ili iz područja umjetnosti (VSS)
Radno vrijeme: Prema tjednom rasporedu, u prvoj smjeni, od ponedjeljka do petka (prema potrebama programa i nalogu ravnatelja navečer, vikendima, praznicima).
Radni staž i iskustvo: tri godine na istim ili sličnim poslovima.
Probni rad: 6 mjeseci
Koeficijent: VSS 2,52
 
Osnovna plaća:
Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće u visini od 675,05 eura bruto, uvećan 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
 
Opis poslova:
Redovni radni zadatci:
  • pisanje tekstova i uređivanje programskih knjižica za koncerte i programe u organizaciji i suorganizaciji Ustanove
  • pisanje tekstova i uređivanje biltena
  • pisanje najava, komentara, osvrta za  djelatnost Ustanove
  • pisana i usmena komunikacija s posjetiteljima i medijima
Odgovornost i izvanredni zadatci:
  • odgovara za povjerena sredstva i predmete rada te za uredno, pravodobno, točno i zakonito izvršavanje radnih zadataka prema pravilima struke
  • informacije koje sazna u svojem radu čuva kao poslovnu tajnu
  • obavlja druge poslove i izvanredne radne zadatke po nalogu ravnatelja u okviru svoje stručne spreme i stečenog znanja
  • odgovara voditelju radne jedinice
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
 
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te e-adresa zbog obavijesti o datumu i vremenu održavanja razgovora, odnosno testiranja).
Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta iz javnog natječaja:
1)      životopis
2)      dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)
3)      dokaz o završenoj školskoj  spremi (preslika diplome ili svjedodžbe, ovisno o uvjetu stručne spreme radnog mjesta za koje se podnosi prijava)
4)      dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a ili b)
 
a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje i koji ne smije biti stariji od 2 mjeseca od trenutka podnošenja prijave
ILI
 
b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).
 
Isprave se prilažu kao neovjerene preslike, a prije izbora na radno mjesto poslodavac može zatražiti predočenje izvornika isprave.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se:
  • neposredno ili poštom na adresu: Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Trg Stjepana Radića 4, Zagreb, s naznakom radnog mjesta za koji se podnosi prijava:
„Za javni natječaj za radno mjesto – NOVINAR - UREDNIK“
 
Rok za podnošenje prijave je 15. rujna 2024. godine.
 
Osobe koje nisu podnijele uredne i pravovremene prijave na javni natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i njihove prijave neće se razmatrati. Prijave pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle prijave te se odmah vraćaju osobama koje su ih dostavile. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Kandidati prijavljeni na javni natječaj bit će pozvani na testiranje i razgovor radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
 
O datumu i vremenu održavanja razgovora kandidati će biti obaviješteni elektronskom poštom.
 
Ako kandidat ne pristupi razgovoru odnosno testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. O rezultatima izbora javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru. Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ravnatelj će obustaviti postupak po ovom natječaju.