Novosti

2. veljače 2024.

Javni natječaj za zapošljavanje

Natječaj za radno mjesto Referent općih poslova i nabave otvoren je do 16. veljače.
 
Temeljem članka 8. Pravilnika o radu i članka 15. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove, ravnatelj Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
      
Naziv radnog mjesta: REFERENT OPĆIH POSLOVA I NABAVE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Uvjeti:
 • završena srednja škola društvenog smjera  (SSS).
 
Radno vrijeme: Prema tjednom rasporedu, u prvoj smjeni, od ponedjeljka do petka.
Radni staž i iskustvo: jedna godina na istim ili sličnim poslovima.
Probni rad: 1 mjesec
Koeficijent: SSS 2,05
 
Osnovna plaća:
Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće u visini od 675,05 eura bruto, uvećan 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
 
Opis poslova:
Redovni radni zadatci:
 • obavljanje svih administrativno-uredskih poslova za Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala
 • sastavljanje jednostavnih dopisa, odgovaranje na telefonske pozive, e-poštu i upite
 • obavljanje administrativnih poslova za pomoćnika ravnatelja Službe zajedničkih poslova
 • primanje pošte i dokumenata za sve Službe, vođenje potrebnih evidencija, pripremanje pošte i dokumenata za otpremu, te otprema pošte
 • u skladu s procedurama Ustanove u postupku poslova nabave, prikupljanje zahtjevnica od svih odjela i prema procedurama izrada jedinstvene narudžbenice za potrebe Ustanove
 • vođenje evidencije svih izdanih narudžbenica
 • prema naputcima voditelja Odjela pravnih poslova i ljudskih potencijala i koordinatora ugovaranja i nabave, poduzimanje radnji u vezi s poslovima nabave
 • arhiviranje dokumentacije Odjela
 • briga o uredskom materijalu za potrebe Odjela
 • izvršavanje aktivnosti i radnji potrebnih za obavljanje prethodno opisanih poslova radnog mjesta.
 
Odgovornost i izvanredni zadatci:
 • odgovara za povjerena sredstva i predmete rada te za uredno, pravodobno i točno izvršavanje radnih zadataka prema pravilima struke
 • informacije koje sazna u svojem radu čuva kao poslovnu tajnu
 • obavlja druge poslove i izvanredne radne zadatke po nalogu ravnatelja u okviru svoje stručne spreme i stečenog znanja
 • odgovara voditelju Odjela pravnih poslova i ljudskih potencijala.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
 
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te e-adresa zbog obavijesti o datumu i vremenu održavanja razgovora, odnosno testiranja).
 
Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta iz javnog natječaja:
1)      životopis
2)      dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)
3)      dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik školske svjedodžbe)
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se:
 • neposredno ili poštom na adresu: Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Trg Stjepana Radića 4, Zagreb, s naznakom radnog mjesta za koji se podnosi prijava:
„Za javni natječaj za radno mjesto – REFERENT OPĆIH POSLOVA I NABAVE“
 
Rok za podnošenje prijave je 16. veljače 2024. godine.
 
Osobe koje nisu podnijele uredne i pravovremene prijave na javni natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i njihove prijave neće se razmatrati. Prijave pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle prijave te se odmah vraćaju osobama koje su ih dostavile. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Kandidati prijavljeni na javni natječaj bit će pozvani na razgovor i moguće testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
 
O datumu i vremenu održavanja razgovora kandidati će biti obaviješteni elektronskom poštom.
 
Ako kandidat ne pristupi razgovoru odnosno testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. O rezultatima izbora javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru. Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ravnatelj će obustaviti postupak po ovom natječaju.