Novosti

14. travnja 2023.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/-ice Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja, odnosno ravnateljice Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.
Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93., 47/99., 35/08., 127/2019), članka 40. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 83/22), članka 33. i članka 34. Statuta Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, urbroj: 2479/4-2022 od 16. studenoga 2022. godine, a prema Odluci Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, urbroj: 1190/1-23 od 11. travnja 2023. godine, Upravno vijeće raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog
 
Za ravnatelja/icu Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
 
– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s tim izjednačeni studij
 
– koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
 
– koja ima pet godina rada u kulturi
 
– protiv koje se ne vodi kazneni postupak što se dokazuje uvjerenjem pribavljenim od nadležnog suda ili sustavom e-Građani koje ne smije biti starije od 15 dana od podnošenja prijave.
 
Sukladno članku 39. stavku 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 25/08, 127/19 i 151/22), za ravnatelja/icu Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog ne može se imenovati osoba koja prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ne može biti članom uprave.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.
 
Izrazi upotrijebljeni u ovom javnom natječaju, a koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to u kojem su rodu navedeni.
 
Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na četiri godine.
 
Ravnatelj se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada i razvitka Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog koji se obavezno prilaže uz prijavu na javni natječaj.
 
Ista osoba može ponovo biti imenovana ravnateljem Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.
Kandidati na natječaj dostavljaju sljedeću dokumentaciju:
– vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj
 
– životopis s opisom dosadašnjeg rada
 
– prijedlog četverogodišnjeg programa rada i razvitka Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog
 
– preslik dokaza o stečenoj stručnoj spremi
 
– dokaz o radu u kulturi (elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i drugi odgovarajući dokazi)
 
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 15 dana od podnošenja prijave, pribavljeno od nadležnog suda ili sustavom e-Građani. 
 
Upravno vijeće Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog zatražit će, uz prethodnu suglasnost kandidata, potvrdu iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave iz koje proizlazi kako kandidat zadovoljava pretpostavke iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 25/08, 127/19 i 151/22).
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. 
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. 
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.), uz prijavu na natječaj u kojoj se pozivaju na to pravo, dužni su dostaviti i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavak 1. navedenog zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:
 
Prijave na natječaj s traženom obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom ili neposredno na adresu: Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, uz naznaku: »Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj«, Trg Stjepana Radića 4, 10000 Zagreb.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. 
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
Osoba čija je prijava nepravodobna ili nepotpuna odnosno osoba koja ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj niti će biti pozvana nadopuniti prijavu. 
 
O izboru ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Osobni podatci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podatci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja. 
 
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog i Grad Zagreb kao voditelji obrade mogu prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18.). 
 
Obavijest o ishodu natječajnog postupka bit će objavljena na mrežnim stranicama Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog (www.lisinski.hr), sukladno članku 10. stavku 1. točki 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15. i 69/22.). 
 
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog