Novosti

16. listopada 2020.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž)

Raspisan je javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.
 
Na temelju članka 38. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 6. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ br. 96/01 i 98/19) i članka 31. Statuta Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog od 15. listopada 2004. (Urbroj: 2190/1), Odluke o izmjenama i dopuni Statuta Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog od 14. travnja 2015. (Urbroj: 924/5-15) i Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog od 10. travnja 2017. (Urbroj: 1151/1-17), Upravno vijeće Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, na temelju Odluke od 1. listopada 2020., raspisuje javni
 
 
NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog (m/ž)
 
 
Za ravnatelja Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
-        završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o Znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.);
-        koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima;
-        koja ima pet godina radnog staža u djelatnostima kulture;
-        koja ima znanje jednog stranog jezika.
 
Iznimno, za ravnatelja ustanove može biti imenovati osoba koja, pored gore navedenih uvjeta, nema završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o Znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) ako je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture i s najmanje deset godina radnog staža.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Ravnatelja ustanove imenuje i razrješava Gradska skupština Grada Zagreba na prijedlog Upravnog vijeća i po pribavljenom mišljenju stručnog osoblja ustanove.
Ravnatelj se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada i razvoja ustanove.
Za imenovanje ravnatelja potrebno je prethodno mišljenje nadležnog kulturnog vijeća.
Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na vrijeme od četiri godine.
Ista osoba može ponovno biti imenovana ravnateljem.
 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika);
- dokaz o radnom stažu u djelatnostima kulture (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 3 mjeseca);
- dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika potvrde škole stranih jezika ili preslika indeksa);
- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili elektronički zapis iz knjige državljana);
- vlastoručno potpisan životopis s opisom dosadašnjeg rada;
- vlastoručno potpisan prijedlog četverogodišnjeg programa rada i razvoja Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.
 
Natječajna dokumentacija se prilaže u elektroničkom zapisu ili neovjerenoj preslici.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17. i 98/19.) uz prijavu na natječaja dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom na adresu:
KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
NATJEČAJ ZA RAVNATELJA (m/ž) – NE OTVARAJ
Trg Stjepana Radića 4, 10000 Zagreb
 
Rok za podnošenje prijava je 2. 11. 2020. 
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, niti će biti pozvana na dopunu istih.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18.).
O izboru ravnatelja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.
Odluka o rezultatima bit će objavljena na mrežnim stranicama Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog (www.lisinski.hr) sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.). 
 
Ljiljana Ivković, predsjednica Upravnog vijeća