Novosti

11. siječnja 2024.

Natječaj za zapošljavanje

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog raspisuje natječaj za radno mjesto čistača/-ice, 1 izvršitelj/-ica na neodređeno vrijeme.
 
JAVNI NATJEČAJ
 
1. Naziv radnog mjesta: ČISTAČICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Uvjeti:
završena osnovna škola (NSS).
 
Radno vrijeme:
Prema tjednom rasporedu, u dvije smjene, prema potrebama programa i nalogu ravnatelja vikendima, noću, praznicima.
Radni staž i iskustvo: /
Probni rad: 1 mjesec
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te e-adresa zbog obavijesti o datumu i vremenu održavanja razgovora, odnosno testiranja). 
 
Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta iz javnog natječaja:
1) životopis
2) dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)
3) dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik školske svjedodžbe).
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). 
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se:
neposredno ili poštom na adresu: Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Trg Stjepana Radića 4, Zagreb, s naznakom radnog mjesta za koji se podnosi prijava:
„Za javni natječaj za radno mjesto - ČISTAČICA“
 
Rok za podnošenje prijave je 19. siječnja 2024. godine.
 
Osobe koje nisu podnijele uredne i pravovremene prijave na javni natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i njihove se prijave neće razmatrati. Prijave pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle prijave te se odmah vraćaju osobama koje su ih dostavile. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći bit će objavljeni na mrežnoj stranici www.lisinski.hr najmanje pet dana prije datuma određenog za obavljanje razgovora.
 
Kandidati prijavljeni na javni natječaj bit će pozvani na razgovor i moguće testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
 
O datumu i vremenu održavanja razgovora kandidati će biti obaviješteni elektronskom poštom.
 
Ako kandidat ne pristupi razgovoru odnosno testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. O rezultatima izbora javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru. Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ravnatelj će obustaviti postupak po ovom natječaju.